Kościół Czemierniki

Opis projektu

„Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach”

informacje o projekcie – wersja czytana

Projekt „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach” służy nie tylko zachowaniu dziedzictwa kulturowego ale przede wszystkim interesariuszom do efektywnego, zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kultury do rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Czemierniki. Projekt obejmuje renesansowy Kościół św. Stanisława w Czemiernikach znajdujący się na trasie Szlaku Renesansu Lubelskiego, który został wybudowany w latach 1603-1612. 

Realizacja projektu umożliwiła podwyższenie poziomu ochrony i stanu zachowania cennej zabytkowej infrastruktury dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie dostępności do zabytkowej infrastruktury wielokulturowego dziedzictwa regionu dla turystów i innych użytkowników.

Finansowanie

Wartość projektu - 2 425 748.95 zł Kwota dofinansowania - 2 209 199.18 zł

Interesariusze

- mieszkańcy gminy
- Czemierniki/parafianie,
- mieszkańcy powiatu radzyńskiego,
- turyści,
- podmioty gospodarcze działające w sferze kultury i turystyki,
- władze lokalne.

Wykonywane prace

docieplenie sklepienia, tynki renowacyjne, roboty posadzkowe, malowanie wnętrza

konserwacja zabytków ruchomych (sztukaterie)

modernizacja instalacji sanitarnych (ogrzewanie podłogowe, instalacja ppoż., instalacja wod-kan.)

modernizacja instalacji elektrycznych (instalacja prądowa, instalacja oświetleniowa, instalacje niskoprądowe, odgrzmienie, pętla indukcyjna)

Zakup wyposażenia na potrzeby programu kulturowego i do wykonania ekspozycji w zakrystii

Cel i założenia inwestycji.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Czemierniki do 2018 r.
Zwiększona liczba odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym w miejscach dziedzictwa naturalnego i dostosowanie ich do osób z niepełnosprawnościami) oraz instytucji paramuzealnych to realne możliwości zwiększenia liczby odwiedzin odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego zasobów kultury i zwiększenia zatrudnienia (obsługa wygenerowanego ruchu i nowe możliwości pracy dzięki nowym funkcjom obiektów dziedzictwa kulturowego).
Realizacja celów projektu umożliwiła podwyższenie poziomu ochrony i stanu zachowania cennej zabytkowej infrastruktury dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie dostępności do zabytkowej infrastruktury wielokulturowego dziedzictwa regionu dla turystów i innych użytkowników.

Wskaźniki

 • liczba z. nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt.
 • liczba wspartych instytucji paramuzelanych: 1 szt.
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
 • liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego: 1 szt.
 • zwiększona liczba odwiedzin odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejsca należącego do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiącego atrakcje turystyczne – wzrost o 695,00 odwiedziny/rok;
 • wzrost liczby uczestników nowych wydarzeń w objętych wsparciem miejscu należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 365 os./rok;
 • zwiększona liczba odwiedzin odrestaurowanych obiektów zasobów kultury, liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – łączna liczba 4445 os./rok;
 • wzrost zatrudnienia we wspieranym podmiocie – 1 osoba (ECP)

Produkty

 • zwiększona liczba odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego, liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.;
 • zwiększona liczba odrestaurowanych instytucji paramuzealnych, liczba wspartych instytucji para muzealnych – 1 szt.;
 • zwiększona liczba odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscach dziedzictwa naturalnego, liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego – 1 szt.;
 • zwiększona liczba poddanych konsekracji zabytków ruchomych, liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem – 1 szt.;
 • zwiększona liczba odrestaurowanych obiektów zasobów kultury, liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.;

Linki

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Strona internetowa: www.rpo.lubelskie.pl

Numer telefonu do Punktu Informacyjnego
0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 81 44 16 750

e-mail: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl

 

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Lublinie
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin

strona internetowa: www.lawp.eu ; www.lawp.lubelskie.pl

Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.

e-mail: lawp@lubelskie.pl

Close Menu